Badania wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, publikujemy wyniki badań próbek wody basenowej dokonywane przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o.