Regulamin pływalni

REGULAMIN  PŁYWALNI POWIATOWEJ W MOŃKACH
 

1. Pływalnia kryta jest obiektem Pływalni Powiatowej w Mońkach.

2. Pływalnia kryta jest otwarta w dni powszednie soboty i  niedziele.

3. W skład obiektu wchodzą:

niecka sportowa o głębokości 120-180 cm,

niecka rekreacyjna o głębokości 90-110 cm,

zjeżdżalnia o długości 72 m z hamownią ,

dwie wanny do hydromasażu,

sauna,

siłownia.

4. Przed wejściem na teren pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania.

5. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z usług pływalni zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć i cennikiem oraz rodzice oczekujący na wyjście swoich dzieci.

6. Naliczanie czasu pobytu na pływalni i siłowni rozpoczyna się po odczytaniu paska–     identyfikatora na czytniku obrotowej bramki wejściowej.

7. W przypadku nie odczytania identyfikatora w ciągu 5 min, naliczanie czasu rozpoczyna się od chwili wydania identyfikatora.

8. Zakończenie naliczania czasu następuje w chwili rozliczenia paska w stanowisku kasowym.

9. W uzasadnionych przypadkach (np. kolejka przy kasie) istnieje możliwość zatrzymania czasu na 10 min.za pomocą czytnika znajdującego w strefie suchej obiektu. Po zatrzymani czasu należy bezpośrednio udać się do kasy w celu rozliczenia. Klientom którzy po zatrzymaniu czasu nie rozliczą się przy kasie w ciągu 10 min, czas ten będzie doliczony do czasu pobytu w pływalni i siłowni.

10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych;

wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;

wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia wody, osobom niedomytym, chorym ( nieżyty górnych dróg oddechowych )

wprowadzania zwierząt;

11. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.

12. Jedna osoba może mieć pod opieką maksymalnie dwoje dzieci do lat 7.

13. Do prowadzenia zajęć upoważnieni są nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy pływania po uprzednim zawarciu umowy z Dyrektorem Pływalni. Zajęcia odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą odpowiedzialną za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni.

14. Osobom nie uczestniczącym w grupowych zajęciach przebywanie na pływalni jest dozwolone jedynie w ustalonych dniach i godzinach.

15. Wstęp na pływalnię może być dozwolony za okazaniem karty wstępu, a w czasie zawodów - karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.

16. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.

17. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze.

18. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia w holu głównym na obuwie typu plażowego lub wchodzić  boso.

19. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu specjalnym

20. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie całego ciała pod natryskiem( ze zmyciem makijażu i umyciem włosów włącznie).

21. Po skorzystaniu z WC w trakcie zajęć należy bezwzględnie ponownie umyć całe ciało przed ponownym wejściem do wody.

22. Na Pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.

23 Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.

24. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. przed ich rozpoczęciem i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.

25. Na terenie hali basenowej zabrania się:

-biegania po obejściach, dojściach i spychania innych użytkowników do wody,

-skakania do wody z rozbiegu,

-konsumpcji artykułów żywnościowych,

-wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,

-wnoszenia i używania własnego sprzętu do nurkowania bez zgody dyrekcji Pływalni,

-siadania oraz nieuzasadnionego zawieszania się na linach torowych,

-pływania w poprzek torów pływackich,

-hałasowania i wszczynania fałszywego alarmu,

-niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej,

-używania sprzętu z elementami szklanymi: okulary, maski, szkła kontaktowe oraz wszelkich szklanych opakowań;

-wnoszenia ręczników, klapek i płaszczy kąpielowych.

26. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.

27 Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za wspólne zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.

28. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.

29. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.

30. Dyrekcja pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego korzystania z pływalni.

31. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, tory, koła ratunkowe itp.)

32. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.

33. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie kierownikowi grupy do depozytu, dyrekcja pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

34. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

35. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

36. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.

37. Dyrekcja Pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu.

38. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi pływalni, w godzinach urzędowania.

 

Regulamin zatwierdził:
Bogdan Kazimierz Sierba
(Dyrektor  Pływalni Powiatowej w Mońkach)

front.footer.terms
Regulamin Pływalni Powiatowej w Mońkach Tworzenie stron internetowych klikENTER.pl | windu.org